Historia Hufca Lubliniec

Harcerstwo to nie jest coś, co się umie, ale to jest coś czym się jest.

Historia Hufca Lubliniec

Biografie harcerskie: Jerzy Piechota

4Druh Jerzy Piechota urodził się 16 grudnia 1933r. w Lublińcu. Naukę w szkole podstawowej rozpoczął w okresie okupacji. Po wojnie do 1948r. uczęszczał do Małego Seminarium Duchownego Misjonarzy Ojców Oblatów w Lublińcu, tam też po raz pierwszy zetknął się z harcerstwem (na terenie Seminarium działała drużyna harcerska), a następnie szkołę średnią kończył w Liceum Ogólnokształcącym w Lublińcu. Naukę kontynuował w Instytucie Pedagogiki Specjalnej w Warszawie (na dwuletnim kursie). W 1952r. podjął pracę wychowawcy w Państwowym Zakładzie Wychowawczym dla dzieci Głuchych w Lublińcu, gdzie pracował aż do emerytury. Od początku swojej pracy aktywnie udzielał się  harcersko na terenie Zakładu.

 12piechota2016rft

W 1954r. został powołany do służby wojskowej. W 1959r. uczestniczy w jednym z pierwszych kursów w Rabce, kształcących przyszłą kadrę "Nieprzetartego Szlaku" pod okiem hm Marii Łyczko. Dwa lata później został powołany przez druhnę hm Marię Łyczko (twórczynię "Nieprzetartego Szlaku") do kadry prowadzącej kursy dla instruktorów harcerskich w Rabce, organizowanych przez Główną Kwaterę ZHP. W kursach tych uczestnieczył kilkakrotnie.

121

W latach 1970-1975 sprawuje funkcję kierownika Wydziału "Nieprzetartego Szlaku" w Śląskiej Komendzie Chorągwi, a następnie w latach 1975-1986 w Chorągwi Częstochowskiej. W tym czasie uzyskuje licencjat w Instytucie Pedagogiki w Opolu na kierunku pedagogika opiekuńczo-wychowawcza.

122

Druh Jerzy Piechota miał świetny kontakt z młodzieżą. Swoje zajęcia prowadził metoda harcerską: zbiórki, musztra, biegi harcerskie, zdobywanie sprawności, biwaki, wycieczki, obozy. Z okazji Roku Korczakowskiego zorganizował Zlot Drużyn "Nieprzetartego szlaku" Chorągwi Częstochowskiej. Był zastępcą kierownika kręgu niesłyszących i niedosłyszących przy Głównej Kwaterze ZHP. Uczestniczył w dwóch krajowych Zjazdach ZHP.

123

W 1980r. nawiązał kontakt ze skautami w Salzburgu (Austria). Z ich pomocą w stanie wojennym prowadził akcje charytatywne dla dzieci z Zakładu. W ramach tej pomocy dzieci otrzymywały: artykuły szkolne, środki czystości, odzież, słodycze, żywność, sprzęt sportowy, zabawki itp.

rodzinaslazburg123

Po przejściu na emeryturę w 1986r. prowadził jeszcze trzy obozy (dwutygodniowe) z młodzieżą głuchą (oraz z harcerzami "Nieprzetartego Szlaku") w Danii zorganizowane przez skautów z Grindsted.

126

27 marca 1993r. wziął udział w spotkaniu zasłużonych instruktorów i instruktorek dla ruchu "Nieprzetartego Szlaku" w Rabce.

127

W latach 1995-1996, druh Jerzy był członkiem Harcerskiego Kręgu Seniora działającego przy Komendzie Hufca ZHP w Lublińcu.

128

Za swoją działalność edukacyjną i harcerską, został wyróżniony medalem Komisji Edukacji Narodowej, Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem za zasługi dla ZHP i innymi honorowymi odznaczeniami.

 129

25 września 1996r. druh Jerzy Piechota odszedł ma wieczną wartę. Pochowany został na cmentarzu komunalnym w Lublińcu.

piechotagrób2016tgyh

W sierpniu 2016r. udało mam się odbyć telefoniczną rozmowę z hm. Zofią Sułek, nestorką "Nieprzetartego Szlaku", członkiem Referatu Nieprzetartego Szlaku Chorągwi Krakowskiej. W rozmowie tej druhna wspominała druha Jerzego: "Był osobą  bardzo uczuciową. Serdeczną w stosunku do innych. Wszyscy bardzo go lubiliśmy... Był bardzo opiekuńczy. Często podczas gawęd, które na obozach w Rabce snuła druhna Łyczko, widziałam w jego oczach łzy. Był wspaniałym człowiekiem i harcerzem."

zofiasułek2016rftg

Opracowane na podstawie:
Wspomnienia: druhna Marii Piechoty i druhna Bożeny Jurczyk
Wspomnienia: druhna Zofia Sułek
Zdjęcia:
Zbiory prywatne - Maria Piechota i Bożena Jurczyk
Archiwum ZHP w Lublińcu