Historia Hufca Lubliniec

Harcerstwo to nie jest coś, co się umie, ale to jest coś czym się jest.

Poświęcenie Szkoły Instruktorskiej - Bucze 1931r.

5 lipca 1931r odbyło się na Buczu (na jej południowym stoku, w okolicach Górek Wielkich) poświęcenie gmachu stanicy i pierwszej Szkoły Instruktorskiej. Budynek powstał staraniem ówczesnego wojewody śląskiego Michała Grażyńskiego oraz specjalnie powstałej w tym celu Komisji Bucza. Stanica stać się miała harcerskim centrum programowo-metodycznym z centralną biblioteką wydawnictw harcerskich oraz organizatorem obozów letnich, gospodarzem udzielającym gościny obozom wędrownym. Celem jej działania było stworzenie dla całego harcerstwa ośrodka, w którym kształcić się będzie przez cały rok harcerzy kierujących pracą drużyn, nauczycieli i opiekunów drużyn.

buczestanica2016rref

Na uroczystość jej poświęcenia oprócz śląskich władz harcerskich przybyli harcerze z całego Śląska, a także przedstawiciele harcerstwa czeskiego, jugosłowiańskiego, rumuńskiego, węgierskiego, francuskiego i angielskiego. Uroczystości rozpoczęły się o godzinie 10 - pokazem harcerskim,

buczehflaga2016

następnie biskup śląski Stanisław Adamski odprawił mszę świętą w kapliczce na wzgórzu.

buczekapliczka2016

Kolejnym punktem programu uroczystości było się poświęcenie gmachu.

bucze2016tgypos

Głos zabierali: przewodnicząca Zarządu Oddziału Śląskiego ZHP - Wanda Jordanówna, oraz wojewoda Michał Grażyński (przewodniczący ZHP).

bucze2016rftgyh

Uroczystości zakończyły się defiladą wszystkich zgromadzonych harcerzy.

bucze2016zdj

W obchodach tych uczestniczyła silna reprezentacja Hufca Lubliniec. W jej skład wchodzili harcerze Kręgu Starszoharcerskiego, II Męska Drużyna Harcerska im. Adama Mickiewicza oraz druhny z II Żeńskiej Drużyny Harcerskiej: Hubert Grzesik, Wędrychowicz Władysław, Henryk Gaczek, Alojzy Gajek, Słota Eryk, Zimmer Gerard, Mikeska Karol, Lenert Jan, Myszor Emil, Teresa Mannówna Jadwiga Gajkówna, Zając Edward, Grzesik Piotr, Warzecha, Drozdowski Jan, Grzesik oraz ówczesny komendant Hufca Lubliniec - Ludwik Klama.

bucze2016zdje

Opracowane na podstawie:
Aby przypomnieć zapomnianie - Fundacja im. Zofii Kossak
Archiwum Hufca ZHP Lubliniec

Zdjęcia:

Ognisko Harcerskie - czasopismo wydawane przez Związek Harcerstwa Polskiego Działający Poza Granicami Kraju
Archiwum Hufca ZHP Lubliniec