Historia Hufca Lubliniec

Harcerstwo to nie jest coś, co się umie, ale to jest coś czym się jest.

Alojzy Gajek

Alojzy Gajek urodził się dnia 29 maja 1911r. w Oleśnie Śląskim.  W roku 1921, po plebiscycie śląskim wraz z rodziną zamieszkał się w Lublińcu. W 1922r. rozpoczął naukę w Szkole Powszechnej w Lublińcu.

 szkolagajek2016rft
Budynek Szkoły Powszechnej w Lublińcu

Rok później wstąpił do harcerstwa, do I MDH im. Tadeusza Kościuszki w Lublińcu. W czerwcu 1924r, złożył, przyrzeczenie harcerskie na ręce Wandy Jordanówny (ówczesnej komendantki Górnośląskiej Chorągwi Męskiej) na lublinieckim rynku.

 pierwszeprzyzeczeni1924
Pierwsze przyrzeczenie harcerskie w Lublińcu w 1924r.

Tego samego roku (w lipcu) jako jeden z pięciu harcerzy Hufca Lubliniec wziął udział w koloni harcerskiej w Czarnym Lesie, zorganizowanej przez Chorągiew Śląską, a prowadzonej przez dh Ludwika Wacławka. Gdy w 1925r. powstała II MDH im. Adama Mickiewicza druh Gajek przeszedł do niej, a następnie został jej drużynowym.

W 1929r. skończył szkołę powszechną i kontynuował naukę w Szkole Przemysłowej (przez 3 lata). W tym czasie uczestniczył wraz z harcerzami II MDH, a następnie IV MDH im. księdza Damrota, której został drużynowym, w licznych wyprawach, wycieczkach i obozach. Były to między innymi:

12rowery5
Wyprawa rowerowa z Lublińca, przez Poznań do Gdańska (1930r)
druh Alojzy Gajek stoi trzeci od lewej, w pierwszym rzędzie

12rowery7
Wycieczka rowerowa do Krakowa (1930r)
druh Alojzy Gajek stoi pierwszy od prawej

12olsztyn2016rWycieczka krajoznawcza do Olsztyna i na Jurę (1931r)
druh Gajek siedzi drugi od lewej

warszaw119312345678
Wycieczka krajoznawcza do Warszawy (1931r)
druh Alojzy Gajek stoi pierwszy od prawej strony

bucze2016zdj
Poświęcenie Szkoły Instruktorskiej w Górkach Wielkich (1931r)
druh Gajek siedzi w górnym rzędzie,
czwarty od lewej strony

121931.07 Poronin z góralem
Obóz w Poroninie (1931r)
Druh Alojzy Gajek - siedzi drugi od prawej strony

W 1932r. skończył szkołę i  rozpoczął pracę w Zarządzie Miejskim w Lublińcu w charakterze sekretarza miejskiego. Funkcję tą pełnił aż do wybuchu wojny w 1939r. W latach 30-tych druh Gajek jest członkiem Kręgu Starszoharcerskiego, działającego przy KH Lubliniec

 12kragstarszoharcerski2
Członkowie Kręgu Starszoharcerskiego,
druh Alojzy Gajek stoi w górnym rzędzie
drugi lewej

oraz wchodzi w skład specjalnie powołanej, z członków II i IV MDH - Drużyny PW (Przysposobienia Wojskowego), podległej miejscowej Komendzie PW. W ramach tej drużyny brał udział w ćwiczeniach i zawodach sportowych, jak np.: w corocznym Święcie PW. Był także uczestnikiem kursie PW w Katowicach, który uprawniał go do skrócenia zasadniczej służby wojskowej o 3 miesiące.

 12pwzawody2016rt
Podczas zawodów PW, druh Gajek stoi pierwszy od lewej

W 1933r. gdy Hufiec otrzymuje Sztandar, Alojzy Gajek, wraz z druhami: Wojciechowskim i Gawronem, odbiera go z rąk Józefa Bielca, przedstawiciela Komendy Chorągwi Śląskiej.

 sztandarposw2016rft
Uroczystość wręczenia sztandaru na lublinieckim rynku 4 czerwca 1933r.

Czynną służbę wojskową odbył w 74 GPP w Lublińcu, a następnie został przeniesiony do rezerwy w stopniu kaprala.

12gajekmundur2016Druh Alojzy Gajek w trakcie odbywania służby wojskowej,
wśród przyjaciół harcerzy
przed budynkiem bursy szkolnej

W 1935r wraz z harcerzami Hufca Lubliniec, uczestniczył w Jubileuszowym Zlocie Harcerstwa Polskiego w Spale.

spala19352

Druh Alojzy Gajek, przed szałasem podczas Zlotu w Spale w 1935r.
Stoi drugi od prawej

W latach 1937-1939 druh Alojzy Gajek, będący w stopniu podharcmistrza (który to stopień otrzymał w lipcu 1936r.), sprawował funkcję komendanta Hufca Lubliniec.

12gajekkomendant2016rft

Dzięki jego inicjatywie powstała w 1938r. przy Małym Seminarium Duchownym Ojców Oblatów w Lublińcu - VIII Męska Drużyna Harcerska im. Księdza Skorupki. Drużyną tą wraz z druhem Henrykiem Gaczkiem opiekował się aż do wybuchu wojny, prowadząc szkolenia w zakresie samarytanki. 

 

W momencie wybuchu II wojny światowej został powołany do wojska i wraz z 74 Górnośląskim Pułkiem Piechoty odbył kompanie wrześniową. Czas okupacji spędził z rodziną w Zawierciu, gdzie pracował w fabryce chemicznej jako kasjer i księgowy, a później w fabryce szkła jako szef zakupu.

 

Po odzyskaniu niepodległości zamieszkał Kluczborku, gdzie organizował harcerstwo, pełniąc do stycznia 1948r. funkcję Komendanta Hufca Kluczbork.

kluczbork2016rftg

Równocześnie do 1960r. pracował w Kluczborku w rożnych instytucjach spółdzielczych i państwowych na stanowisku głównego księgowego.

12gajek2016rft
Druh Alojzy Gajek - podczas wyjazdu z harcerzami Hufca Kluczbork
do Szklarskiej Poręby, latem 1947r.

Na początku lat 60 przeniósł się do Wrocławia gdzie był zatrudniony w charakterze kierownika sekcji finansowo-budżetowej w Zarządzie Wojewódzkim Służby Zdrowia M.S.W. we Wrocławiu, a następnie jako główny księgowy w podległym ośrodku wczasowym w Szklarskiej Porębie.

 gajekbucze67
Po latach, druh Alojzy Gajek odwiedził Bucze

Zmarł w szpitalu we Wrocławiu 9 sierpnia 2012r. i został pochowany na Cmentarzu Osobowickim we Wrocławiu.

 

Opracowane na podstawie:
Wspomnienia - Alozy i Marcin Gajek
Harcerstwo na terenie miasta Lublińca w latach 1920-1949 - Janusz Bula (2000)

Zdjęcia:

Zbiory prywatne - Alojzy i Marcin Gajek
Zbiory prywatne - Eryk Słota
Zbiory prywatne - Ludwik Klama i Grażyna Klama - Morgała
Archiwum Hufca ZHP Lubliniec