Historia Hufca Lubliniec

Harcerstwo to nie jest coś, co się umie, ale to jest coś czym się jest.

Kapelani Hufca

Kapelani ZHP to duchowni Kościoła Rzymskokatolickiego będący członkami ZHP, powołani na wniosek komendanta środowiska harcerskiego przez kompetentną władzę kościelną i mianowani przez właściwego komendanta chorągwi, hufca lub Naczelnika ZHP w przypadku Kapelana Naczelnego. Celem służby kapelana i duszpasterza ZHP jest: sprawowanie posługi religijnej i duszpasterskiej na rzecz członków ZHP, działanie na rzecz rozwoju duchowego i religijnego członków ZHP, współudział w ich wychowaniu do odpowiedzialności i społecznej dojrzałości, w poszanowaniu godności człowieka, budowanie i organizowanie współpracy pomiędzy komendą jednostki organizacyjnej ZHP i odpowiednią władzą kościelną.

Pierwszym kapelanem Hufca ZHP Lubliniec (według zachowanych dokumentów) od 1935 do 1939r. był ksiądz pułkownik Jan Szymała,

szymalakapolan3
Ksiądz Jan Szymała (1889-1962)

w okresie międzywojennym - kapelan 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty,

74pulkpiechoty2016

Ksiądz Jan Szymała - kapelan 74 GPP

katecheta w lublinieckim gimnazjum, a także proboszcz lublinieckiej wojskowej parafii pw. św. Michała Archanioła oraz kapelan Szpitala Psychiatrycznego w Lublińcu.

kosiolgarnizownowywlublincu2018rfrefrffr
Kościół garnizonowy - pw. Kościół Krzyża Świętego,
w parafii pw św. Michała Archanioła w Lublińcu

Ksiądz Jan Szymała wspierał także harcerzy lublinieckich jako Prezes Koła Przyjaciół Harcerstwa. Był opiekunem Kręgu Starszoharcerskiego im. ks Konstantego Damrota w Lublińcu.

szymalakapolan
Ksiądz Szymała wśród członków
Kręgu Starszoharcerskiego w Lublińcu
stoi w drugim rzędzie - drugi od lewej w mundurze 74 GPP

Od grudnia 1937r. kapelanem Kręgu Starszoharcerskiego im. ks. Damrota, od czerwca 1938r. do grudnia tegoż roku kapelanem harcerskich drużyn lublinieckich mianowany został druh ksiądz Teodor Lichota - wikary parafii pw. św, Mikołaja, katecheta w Szkole Powszechnej nr 1 i nr 2 w Lublińcu. Wraz z drużyna kolejową z Lublińca wziął udział w obozie harcerskim w Krynicy Wsi, gdzie sprawował funkcje kapelana obozowego.

teodorlichota20122a
Druh ksiądz Teodor Lichota

Od grudnia 1937r. kapelanem drużyn harcerskich działających na terenie Śląskiego Zakładu dla Głuchoniemych został ksiądz Konrad Lubos, który od 1936 do 1939r. pełnił funkcję kapelana Zakładu.

ksiadzlubos20202aws
Ksiądz Konrad Lubos - lata powojenne - jako pierwszy dorosły od prawej strony

Zaraz po wojnie w latach 1945r -1948r. funkcję kapelana Hufca Lubliniec pełnił ksiądz - OMI - Witold Hadryan.

hadryian2016rft
Ksiądz Witold Hadryan (1910-1989)

Ksiądz Witold poza sprawowaniem duchowej opieki nad Hufcem, był także drużynowym IV MDH im. ks. Ignacego Skorupki działającej na terenie Małego Seminarium Duchowego. 

goraanna124
Harcerze IV MDH im. ks. Ignacego Skorupki
na uroczystościach na Górze Świętej Anny w 1946r.

W 1948r. Związek Harcerstwa Polskiego rozwiązano, kiedy w 1956r, reaktywowano ZHP (ze względów ustrojowych i politycznych) w jej strukturach nie znalazło się miejsce dla kapelana harcerskiego. W strukturach centralnych Naczelny Kapelan ZHP został powołany w 1995r.

Na kolejnego kapelana lublinieccy harcerze musieli czekać do 2016r. kiedy to funkcję tą powierzyła księdzu Marcinowi Adamcowi wikariuszowi parafii Bożego Ciała w Oleśnie, ówczesna komendantka Hufca Lubliniec - druhna phm Iwona Legencka.

wikariuszolesno2018tgtg

W grudniu 2018r. ze względu na przeniesienie księdza Marcina, do parafii Św. Jacka w Opolu, na funkcję kapelana Hufca ZHP Lubliniec został powołany przez komendanta hm Mariusza Maciów - ksiądz ppłk Robert Krzysztofiak z Parafii Wojskowej bł. Piotra Jerzego Frassati w Lublińcu.

wikariuszolesno2018tgtg2

W grudniu 2019r. ze względu na przeniesienie księdza Roberta Krzysztofiaka, na funkcję kapelana Hufca ZHP Lubliniec został powołany przez komendanta hm Mariusza Maciów - ksiądz druh kpt. Przemysław Tur z Parafii Wojskowej bł. Piotra Jerzego Frassati w Lublińcu.

betlejemnskiogien2019fra4a
Ksiądz kpt. Przemysław Tur i druh komendant hm. Mariusz Maciów - grudzień 2019

Zaś w lutym 2021 - ksiądz kapitan Przemysław Tur - zostaje oficjalnie powołany na funkcję kapelna Hufca ZHP Lubliniec - specjalnym dekretem wydanym przez Biskupa Polowego Wojska Polskiego bp Józefa Guzdka w dniu 22 lutego 2021. Otrzymuje też od braci harcerskiej - harcerski ornat.

swjerzy2021345r5ta2as

W prawie 100-letniej historii naszego Hufca pojawiają się księża, nie pełniący funkcji kapelana, ale współpracujący z lublinieckimi harcerzami i ich wspierający zarówno duchowo jak i organizacyjnie. Do takich duszpasterzy należy zaliczyć:

Księdza Józefa Dwuceta (1879-1948). W latach 1922-1939 proboszcza parafi pw. Świętego Mikołaja. Działacza plebiscytowego, niestrudzonego orędownika polskości, który jednak pamiętał o mniejszości niemieckiej w mieście, dla której wprowadził między innymi msze i nabożeństwa w języku niemieckim. W 1933r. ksiądz Dwucet został ustanowiony patronem Związku Stowarzyszeń Młodzieży Polskiej Męskiej na okręg lubliniecki (które w wyniku reorganizacji zmieniło nazwę na Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży), w której to organizacja działali także lublinieccy harcerze, jak np.: Józef Kowol.

Dwucet harcerzeasawed
Ksiądz Józef Dwucet - siedzi trzeci od lewej
wśród członków drużyny Stowarzyszenia Młodzieży Polskiej
(w tej organizacji podobnie jak w harcerstwie
używało się pojęcia - druh,
oraz podobnego umundurowania)

Księdza Czesława Bartosza - OMI - (1909-1942) założyciela i drużynowego VIII Męskiej Drużyny Harcerskiej im ks. Ignacego Skorupki działającej przy Małym Seminarium Duchownym w Lublińcu.

czesławbartoszn2016e23
Ksiądz Czesław Bartosz

Księdza Kazimierza Tyca - OMI - (1921-2002), który w latach 1946-1947 współprowadził wraz z księdzem Witoldem Hadryanem IV MDH im. ks. Ignacego Skorupki działającą przy Małym Seminarium Duchownym w Lublińcu.

kazimierztyc201456
Ksiądz Kazimierz Tyc 

Księdza Ludwika Koniecznego (1931-). Od 1980r. do 2010 proboszcza parafii Najświętszej Maryi Panny Królowej w Kokotku. Śmiało można powiedzieć, że ksiądz Ludwik był "letnim kapelanem harcerskim". Przez wszystkie lata pełnienia funkcji proboszcza w Kokotku aktywnie współpracował z Hufcem Lubliniec. Specjalnie dla harcerzy (nie tylko tych z Lublińca) latem w każdą niedzielę, odprawiał dodatkową mszę świętą, w której harcerze uczestniczyli aktywnie przygotowując oprawę muzyczną. W ciężkich chwilach (między innymi w okresie stanu wojennego) wspierał harcerzy duchowo i materialnie.

ksiadzkonieczny2017ty

Księdza Józefa Żurka (1933-2009) proboszcza parafii pw. Świętego Mikołaja w Lublińcu. Ksiądz Józef od 1994r aż do swojej emerytury w 2003r. uczestniczył w wigiliach hufcowych, poświęcił budynek pawilonu medycznego na Kokotku, niejednokrotnie gościł harcerzy z Betlejemskim Światłem Pokoju w swojej parafii.

ksidzzurek2018tgtfdd
Ksiądz Józef Żurek podczas poświęcenia tablicy pamiątkowej
ku pamięci ksiądz Jana Szymały w Liceum Ogólnokształcącym w Lublińcu

Warto także wspomnieć przy tej okazji o dwóch księżach, którzy co prawda nie byli związani bezpośrednio z Hufcem Lubliniec, jednak patronowali drużynom harcerskim działającym na naszym terenie.

Ksiądz Ignacy Skorupka (1893 - 1920) patron w latach 1937-1939 VIII MDH w Lublińcu, a w latach 1945-1948  IV MDH w Lublińcu. Drużyn, które działały przy Małym Seminarium Duchownym. Ksiądz Ignacy był harcerzem, komendantem męskiego hufca Okręgu Łódzkiego ZHP (1920r). Podczas wojny z Rosją bolszewicką w 1920r. mianowany najpierw kapelanem garnizonu praskiego w Warszawie, a następnie kapelanem lotnym I batalionu 236 pułku piechoty Armii Ochotniczej. 14 sierpnia 1920 roku ksiądz Ignacy Skorupka zginął od postrzału w głowę podczas toczącej się pod Ossowem bitwy.

 ks Ignacy Skorupka 1907aaa23
Ksiądz Ignacy Skorupka

Ksiądz Konstanty Damrot (1841-1895) - był patronem przedwojennej IV Męskiej Drużyny Harcerskiej w Lublińcu (była to drużyna, której główny człon stanowili pracujący już harcerze) oraz Starszoharcerskiego Kregu Harcerskiego. Imieniem księdza Damrota nazwana została także Pierwsza Śląska Bursa Gimnazjalna, z której korzystali głównie "Opolanie" - w sporej części harcerze I MDH im. Tadeusza Kościuszki. Ksiądz Konstanty Damrot był aktywnym członkiem Towarzystwa Literacko-Słowiańskiego oraz Koła Górnoślązaków, które przekształcił w Towarzystwo Polskich Górnoślązaków. Celem tych instytucji było zaznajomienie jego członków z językiem, gramatyką i literaturą polską, przybliżanie historii Polski i Śląska, rozwijanie i pogłębianie religijności oraz integrowanie młodzieży górnośląskiej przez naukę i zabawę.  Po wyjeździe do Kościerzyny, publikował pod pseudonimem Czesław Lubiński. Wspierał wspierał całą okolicę materialnie i przede wszystkim duchowo, aby Kaszubi nie ulegli pruskiemu zaborcy. Jest autorem popularnej pieśni patriotycznej „Moja Ojczyzna” śpiewanej na melodię pieśni "Boże coś Polskę".

Konstanty Damrot
Ksiądz Konstanty Damrot

Na podstawie:
Archiwum Hufca ZHP Lubliniec
Wikipedia
Biuletyn Okręgu Śląskiego ZHP - nr 4 z 1937r.
http://www.koscierzyna.naszabiblioteka.com/o-patronie

Zdjęcia:
Archiwum Hufca ZHP Lubliniec
Wikipedia