Historia Hufca Lubliniec

Harcerstwo to nie jest coś, co się umie, ale to jest coś czym się jest.

Historia Hufca Lubliniec

Bolesław Klama

klamaboleslaw20175tBolesław Klama urodził się 8 sierpnia 1931r. w Lublińcu, w rodzinie nauczycielskiej, rodzinie przesiąkniętej patriotyzmem i z wszczepionym pierwiastkiem harcerskim - tata Ludwik Klama, był wówczas komendantem Hufca Lubliniec, wujek - Jan Klama organizował harcerstwo w Rydułtowach. W 1937r. rozpoczął naukę w Szkole Powszechnej w Lublińcu. W tym też roku związał się z harcerstwem wstępując do Gromady Zuchowej. Rok później wraz z zuchami z Lublińca wyjechał na swój pierwszy obóz do Brennej.  Okres okupacji niemieckiej spędził w Lublińcu, uczęszczając na zajęcia do niemieckich szkół.
12klamabol2016tgy
Bolesław Klama z kuzynem w 1941r.
(stoi po lewej)

Po wyzwoleniu miasta, w marcu 1945 podjął naukę gimnazjum lublinieckim, którą zakończył zdaniem matury w 1950r.
klamaszkola2016tg
Na rok przed matura 1949 r. Gimnzjum w Lublińcu.
Na zdjęciu dyrektor szkoły, wychowawczyni klasy.

Bolesław Klama w górnym rzędzie, stoi drugi od prawej

W ciągu tych pięciu lat, aktywnie działał w harcerstwie lublinieckim, pełniąc w nim różne funkcję między innymi był zastępowym, a następnie drużynowy Męskiej Drużyny działającej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Lublińcu. Był członkiem Drużyny Męskiej im. Tadeusza Kościuszki działającej przy Gimnazjum w Lublińcu.
12klamamiedzyzd2016rf
Obóz w Międzyzdrojach w 1948 r. wycieczka do Szczecina – Na Wałach Chrobrego.

Pierwszy z prawej Czesław Okręt. obok Bolesław Klama,
czwarty Kaziemirz Bromer, przykucnął Jerzy Antczak

Druh Bolesław brał udział w większości obozów w jakich uczestniczyli harcerze Hufca Lubliniec w okresie 1945-1949: Kochcice 1945r, Gronowice 1946r, Międzyzdroje 1948, Brodnica 1950r., a także w ważnych wydarzeniach harcerskich tego okresu - wyjazd na Górę Świętej Anny(1946r), czy uroczystości powitania sztandaru Hufca(1946).
kochcie2016edrft
Obóz w Kochcicach 1945r.
Od lewej stoją: Kazimierz Bromer, ?, Bolesław Klama
12brodnica2016tgyh
Członkowie komend podobozów w Brodnicy przed szkołą
miejscem zakwaterowania harcerek.

Na zdjęciu od lewej:  Marian Lange, Mirka Orkisz, Heniek Parkitny, Schmidówna,
Heniek Brzozowski,
(Szkica) Strancich, Hanka Wolinska, Czesiek Okręt, Pietrzyk (?)

W 1949r. w czasie wakacji szkolnych został wysłany do 16 Brygady SP w Szczecinie, gdzie przez dwa miesiące pracował przy rozbudowie portu.

Po maturze rozpoczął naukę na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie na Wydziale Filozoficzno–Historycznym w zakresie nauk społecznych.

W 1953r., z nakazu pracy, został skierowany do Szkoły Przysposobienia Zawodowego w Krapkowicach w charakterze wychowawcy i nauczyciela. Gdy szkoła została zlikwidowana, został przeniesiony do Zasadniczej Szkoły Papierniczej w Krapkowicach. W latach 1954-56 pracował w Zasadniczej Szkole Mechanizacji Rolnictwa na stanowisku kierownika internatu i jako nauczyciel. 
12klamaszkola2016rft
1956 r. klasa maturalna PTO  w Prószkowie pozuje przed budynkiem szkoły.

stoi 7 od lewej Bolesław Klama

Od 1 marca 1956r. podjął pracę w Technikum Ogrodniczym w Prószkowie k. Opola w charakterze kierownika internatu i nauczyciela. W 1970 r. został powołany na z-cę dyr. ds  pedagogicznych w Technikum, funkcję tą pełnił aż do końca swojej pracy zawodowej w 1991r. Bolesław Klama angażował się w pracę pozalekcyjną prowadząc kino szkolne, czy zespół zespół muzyczny. Poza tym był zaangażowany w ruchu metodycznym szkolnictwa rolniczego. Pełnił funkcję Kierownika Sekcji Internatów Opolszczyzny. dzięki Bolesławowi Klamie, bądź z jego udziałem, szkoła nawiązywała liczne kontakty międzynarodowe m.i. ze szkołami ogrodniczymi w Werder NRD, a także na Węgrzech, Bułgarii, Słowacji. Pod koniec lat 80 nawiązano współpracę ze szkołą ogrodniczą w Münster RFN. Te kontakty owocowały wymianą młodzieży, praktykami zawodowymi uczniów oraz spotkaniami nauczycieli i pracowników wymienionych szkół.
1212klamamiedzyzd2016rfrt
Rok 1995 spotkanie z Nadburmistrzem Münster w Ratuszu (Niemcy)

w ramach współpracy ze szkołą ogrodniczą w Münster.

Nie zapomniał o rozwoju naukowym, uzupełniając swoje wykształcenie, uczestnicząc w wielu kursach i szkoleniach, oraz kończąc dwa semestry na Uniwersytecie we Wrocławiu w zakresie pedagogiki.

W 1957r. zaangażował się, w czasie “odwilży “ popaździernikowej do reaktywowania harcerstwa na terenie szkoły w Prószkowie. Z młodzieżą pracował aż do podziału ZHP w latach 80-tych.

Za swoją pracę był wielokrotnie wyróżniany i nagradzany. Jednak jak sam przyznaje: "Największą satysfakcję mam dzisiaj, kiedy na zjazdy klasowe, różnych roczników, które odbywają się od czasu do czasu, zostaję zaproszony, a absolwenci mają po 50, 60, 70  i więcej lat".
12klasampot2016tgy
Klasowy zjazd absolwentów Technikum Ogrodniczego w Prószkowie z roku 1959.

Na zdjęciu  50 lat po maturze absolwenci w 2009r. z udziałem 3 nauczycieli.
Siedzi pierwszy z prawej Bolesław Klama

Dzięki pomocy druha Bolesława Klamy i jego wspaniale napisanym wspomnieniom, mogliśmy ożywić stare fotografie i usupełnić historię naszego Hufca w latach 1945-1949r. za co jesteśmy mu bardzo wdzięczni:)
 klamahufiec2016tgyhuji

Opracowane na podstawie:
Wspomnienia: druh Bolesław Klama

Zdjęcia:
Zbiory prywatne - druh Bolesław Klama
Archiwum ZHP w Lublińcu