Historia Hufca Lubliniec

Harcerstwo to nie jest coś, co się umie, ale to jest coś czym się jest.

Historia Hufca Lubliniec

Emil Myszor

Emil Myszor urodził się się 22 października 1912r. w Gostyni Śląskiej. Po ukończeniu szkoły, przyjechał do Lublińca, za namową starszego przyrodniego brata Gustawa, który pracował w tamtejszym starostwie. Wstąpił do IV MDH im. Ks. Damrota (była to drużyna zrzeszająca przeważnie harcerzy już pracujących). W latach 1930-1934 wraz z harcerzami Hufca Lubliniec brał udział w licznych wycieczkach  i obozach. Reprezentował też Hufiec Lubliniec podczas ważnych harcerskich imprez:

 12warszaweamysz
Wycieczka krajoznawcza do Warszawy 1931r.
Emil Myszor stoi pierwszy od prawej

 bucze2016zdj
Poświęcenie Szkoły Instruktorskiej w Górkach Wielkich (1931r)
druh Myszor środkowym rzędzie,
drugi od lewej strony

 12myszoroko32015
Obóz w Poroninie (1931r)

Druh Emil Myszor - stoi, trzeci od prawej strony

 12wegry17
IV Światowe Jambore w Gödöllö na Węgrzech (1933) - Budapeszt

na zdjęciu stoją od lewej:
Henryk Gaczek, Stanisław Wojciechowski, Emil Myszor

12myszorgodolo
IV Światowe Jambore w Gödöllö na Węgrzech (1933) - miasteczko zlotowe

druh Emil Myszor z pióropuszem na głowie:)

latach 30-tych druh Emil Myszor był członkiem Kręgu Starszoharcerskiego, działającego przy KH Lubliniec

12kragharcerski2016rft
Członkowie Kręgu Starszoharcerskiego działającego przy Komendzie Hufca w Lublińcu
druh Emil Myszor, siedzi trzeci od prawej strony

a także uczestniczy w zajęciach specjalnie powołanej, z członków II i IV MDH - Drużyny PW (Przysposobienia Wojskowego), podległej miejscowej Komendzie PW. W ramach tej drużyny brał udział w ćwiczeniach i zawodach sportowych, jak np.: w corocznym Święcie PW. Był także uczestnikiem kursie PW w Katowicach, który uprawniał go do skrócenia zasadniczej służby wojskowej o 3 miesiące.

12myszor201pw
Podczas zajęć PW, na strzelnicy
Druh Emil stoi pierwszy od lewej

Następnie odbywa służbę wojskową.

 12myszorwojsko2016rty
Stoją od lewej:
Emil Myszor, Henryk Gaczek i Alojzy Gajek

W 1934r. przenosi się do Kalet, pracuje tam Urzędzie Gminy. W tym czasie zakłada w Kaletach MDH im. Tadeusza Kościuszki. Wraz z harcerzami z Kalet najpierw 1934r. uczestniczy w obozie w Gdyni - Kamiennej Górze.

kamiennagora201rft
Harcerze MDH im. Tadeusza Kościuszki z kalet
w Gdyni-Kamienna Góra (1934r)

a rok później w Jubileuszowym Zlocie  Harcerstwa w Spale.

dzielnicahandlowaspala

Jubileuszowy Zlot Harcerstwa Polskiego w Spale (1935r)
druh Myszor stoi pierwszy od prawej strony

W roku 1936 harcerze z Kalet, wraz ze swoim drużynowym Emilem Myszorem, wyjeżdżają do Worochty (okolice Zaleszczyk)

skoczniaworochta2016rft
Harcerze MDH im. Tadeusza Kościuszki pod skocznią w Worochcie

a w 1938r. po raz kolejny obóz do Gdyni - Kamienna Góra.

W latach 1938-1939 druh Emil Myszor sprawował funkcję prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaletach.

Gdy w sierpniu 1939r. większość jego kolegów zostaje zmobilizowana do wojska, on w związku z pełnionymi obowiązkami w gminie - w roku 1939 sprawuje funkcję sekretarza gminnego w Kaletach, nie otrzymuje powołania. Na początku wojny, by uniknąć aresztowania przez Gestapo, przedostał się do Jędrzejowa, gdzie uzyskał zatrudnienie jako zastępca dyrektora administracyjnego w tamtejszym szpitalu powiatowym. W 1942 r. pod pseudonimem "Górnik" został żołnierzem Armii Krajowej, jako zastępca kwatermistrza w plutonie por. Nawrota "Pługa" (który składał się gł. z pracowników tegoż szpitala), zajmując się zaopatrzeniem jędrzejowskiego AK w leki, żywność, odzież itd., a także nadzorując kolportaż prasy podziemnej.

Po zakończeniu wojny wrócił do Kalet, gdzie został mianowany zastępcą Naczelnika Gminy. Pełniąc tą funkcję odbudowywał administrację samorządową, a także rozpoczął budowę siedziby urzędu Gminy. Nie zapomniał o harcerstwie. Aktywnie wspierał wspierał odradzające się harcerstwo, które prowadzili w tym okresie bracia Jerzy i Leszek Gasztychowie.

Na początku lat 50 skierowano go do pracy przy odbudowie sanatorium w Obornikach Śląskich k. Wrocławia, a następnie w 1951r. został oddelegowany do Rabki. Tam pełnił funkcję zastępcy dyrektora Zespołu Sanatoriów Dziecięcych. Był autorem wniosku o nadanie praw miejskich - dla Rabki. Kierował Rabczańską Spółdzielnią Mieszkaniową.

rabka old 3
Emil Myszor, podczas 50 rocznicy nadania praw miejskich Rabce

W 1992r. na wniosek ówczesnego przewodniczącego zarządu miasta Kalety, Józefa Breguły, druhowi Emilowi Myszorowi przyznany tytuł Honorowego Obywatela Miasta Kalety.

Zmarł w Rabce, 7 czerwca 2005r. i został pochowany na tamtejszym cmentarzu.

myszoremil2016rft

 

Opracowane na podstawie:
Wspomnienia - Oskar Myszor i Marta Myszor
ZHP w Kaletach 1939-1949 - Dh Leszek G.Grabowski
Harcerstwo na terenie miasta Lublińca w latach 1920-1949 - Janusz Bula (2000)
http://www.rabka.pl - "60 lat minęło"

Zdjęcia:

Zbiory prywatne - Marta Myszor
Zbiory prywatne - Eryk Słota
Zbiory prywatne - Mariusz, Wojciech i Henryk Gaczek
Zbiory prywatne - Alozy i Marcin Gajek

Zbiory prywatne - Ludwik Klama i Grażyna Klama - Morgała
Zbiory prywatne - Jan i Stanisław Wojciechowscy
ZHP w Kaletach 1939-1949 - Dh Leszek G.Grabowski

Archiwum Hufca ZHP Lubliniec
http://www.rabka.pl - "60 lat minęło"