Historia Hufca Lubliniec

Harcerstwo to nie jest coś, co się umie, ale to jest coś czym się jest.

Historia Hufca Lubliniec

Roman Krupski

21 listopada 1953r. w Lublińcu urodził się Roman Krupski. Od 1960r. uczył się w Szkole Podstawowej nr 1 w Lublińcu, gdzie najpierw w 1963r wstąpił do gromady zuchowej, a następnie w 1965r do drużyny harcerskiej, działającej przy szkole i 25 lipca 1965r. złożył przyrzeczenie harcerskiepodczas obozu wędrownego po powiecie lublinieckim.

krupskiroman2016rftg6

Wraz z drużyną w tym czasie wziął udział w obozie w Kuźnicy Brzeźnickiej w 1966r, a następnie w 1967 w obozie w Juliance. W 1968r. rozpoczyna naukę w Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Lublińcu. Oczywiście nie rozstaje się z harcerstwem, wstępuje do działającego przy LO - Szczepu Harcerskiego, im Stanisława Dubois'a (w tym czasie jego szczepowym jest profesor Mieczysław Ostrowski, rok później w 1969r. szczepem przewodzi - profesor Józef Kazik).

krupski2016tgyh
Roman Krupski z Bogdanem Przybycinem w 1968r
zdjęcie z okresu nauki w lublinieckim Liceum

W 1969r. druh Roman uczestniczy w Zlocie Młodzieżowego Kęgu Instruktorskiego "Grunwald XXV" jako reprezentant Chorągwi Katowice, który odbył się w Perkozie. We wrześniu tegoż roku składa zobowiązanie instruktorskie.

krupskiinstruktor2017tg

Będąc uczniem lublinieckiego liceum, rozwija swoją pasję, którą jest "scena", ze szczególnym zamiłowaniem do form kabaretowych. Występy zespołu, w skład którego wchodził, uświetniały akademie szkolne. Zespół występował także na deskach lublinieckiego MDK-u, czy "grał" dla zakładów pracy np.: "Lentex", "Enegoprem". Z biegiem czasu także w Koszęcinie, Dobrodzieniu i Herbach. Jednym z większych sukcesów ówczesnego zespołu była amatorska adaptacja przedstawienia, "Dziś do Ciebie przyjść nie mogę...", z którą uczniowie LO wystąpili nawet na scenie Filharmonii w Częstochowie.

 krupskicabaret
Roman Krupski na scenie

W 1972r. kończy szkołę w Lublińcu i rozpoczyna studia na Uniwersytecie Śląskim na wydziale Prawa i Administracji. Nadal aktywnie uczestniczy w życiu Hufca i Liceum w Lublińcu. W połowie 1973r. zakłada działający pod skrzydłami Szczepu Dubois'a (od 1974r. opiekę nad Szczepem przejmuje profesor Alicja Ostrowska) - Kabaret Pod Cambronnem (na cześć francuskiego generała Pierre Jacques Étienne Cambronne, znanego z ciętego dowcipu), który prowadził do 1976r. (Kabaret zaprzestał swej działalności w 1978r). Kabaret organizował swoje przedstawienia (3-4 razy w roku) w godzinach wieczornych. Na każde przedstawienie przychodziły tłumy widzów, w tym licznie nauczyciele i uczniowie.

12cammembron1
Kabaret pod Cambronnem - 1974r
12cammembron12
Kabaret pod Cambronnem - 1975r.

W 1974r. do programu kabaretu, weszły produkcje filmowe, realizowane w stylu fabularyzowanych, niemych, komedii "slap-stick'owych" wzorowanych na tych z lat 20.

cammembron123
Podczas kręcenia filmów
Roman Krupski i jego kamera - pierwszy z prawej

Latem 1974r. bierze udział w obozie w Prądówce koło Nowego Tomyśla (Wielkopolska), pełniąc funkcje zastępcy komendanta obozu.

12pradowka2016rftgy7u
Druh Roman Krupski na obozie w Prądówce - 1974r.

W tym też roku uzyskuje stopień podharcmistrza.

pradowka2016
Zlot Delegacji Obozów Chorągwii Częstochowskiej w Złotym Potoku (1974r.)
Druh Roman idzie pierwszy z lewej

obok przyszła żona - druhna Elżbieta Szymik

W 1976r. kończy studia, odbywa roczną służbę wojskową i rozpoczyna pracę zawodową, najpierw w Prokuraturze Rejonowej w Bytomiu, a następnie (do swojej śmierci) w Prokuraturze w Lublińcu.

Od 1970r. uczestniczy w Harcerskiej Akcji Letniej w Ośrodku Harcerskim w Kokotku, najpierw jako instruktor, następnie od 1973r. zastępca komendanta Zgrupowania, by od 1981r. samodzielnie czuwać nad letnimi obozami. Funkcje tą pełnił, za małymi wyjątkami aż do 1997r.

 krupskikoko2016rt
Harcerska Akcja Letnia w Kokotku
druh Roman, pierwszy od prawej

121997rkrup
Harcerska Akcja Letnia w Kokotku w 1997r.
druh Roman Krupski - stoi pierwszy po prawej

Aktywnie włącza się w rozbudowę Ośrodka. Od 1983r. jest wiceprzewodniczącym Społecznego Komitetu Rozbudowy Ośrodka Hufca ZHP Lubliniec w Kokotku. Był pomysłodawcą budowy: hoteliku(budynek centralny), komendantury(biały budynek), basenu, centralnych sanitariatów, magazynów i świetlicy kolonii zuchowej. Komitet, przy pomocy zakładów pracy z województwa częstochowskiego oraz jednostek wojskowych w ciągu następnych 3 lat doprowadził do ich wybudowania.

 12krupski1987r
Budowa ośrodkowego Hoteliku
z inicjatywy druh Romana

12krups1987r
Wizyta w 1986r. OH w Kokotku ówczesnego Naczelnika ZHP
druha hm Ryszarda Wosińskiego,

na basenie harcerskim - druh Roman Krupski po prawej w głębi

12romanodznaczeni2016
Druh Roman Krupski otrzymuje 29 czerwca 1987r.
Srebrny Krzyż Zasługi

W latach 90-tych, to druh Roman Krupski był pomysłodawcą rozszerzenia i spopularyzowania - Festiwalu Piosenki Harcerskiej w Kokotku, odbywającego się w czasie Akcji Letniej. Tak powstał Festiwal CoCo, którego kolejne edycje trwają do dzisiaj.

12cocokrupski2016
Druh Roman podczas Festiwalu CoCo w 1995r.
wraz z nim stoją - Krzysztof Dereszyński i Andrzej Hancel,
odpowiedzialni za muzyczną stronę Festiwalu

W 1997r. z okazji 30-lecia Ośrodka Harcerskiego w Kokotku, powstała Monografia Ośrodka, której druh Roman był współredaktorem.

monografiaośrodka
Okładka Monografii OH w Kokotku
wydana w 1997r. a której współredaktorem był druh Roman Krupski

1 lipca 1997r. podczas Jubileuszu XXX lecia Ośrodka Harcerskiego w Kokotku, otwarto pawilon medyczny - o tym jak do tego doszło, opowiada druh Roman Krupski.

W latach 1981-1988 oraz 1992-2003, Roman Krupski po raz kolejny pojawił się w Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza, tym razem w roli nauczyciela ucząc prawa i administracji. W 2003r. zainicjował powołanie do życia Stowarzyszenie Absolwentów i Wychowawców Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza, dzięki któremu między innymi w 2006r. przy Liceum wybudowana została hala sportowa.

krupskistowarzyszeni2016rt
Władze Stowarzyszenia wybrane
na pierwszym Walnym Zebraniu Członków (2003r)
Roman Krupski stoi w drugim rzędzie, pierwszy od lewej strony

Stowarzyszenie organizowało także wycieczki turystyczne, zarówno dla uczniów (we wrześniu) jak i absolwentów "Adasia" (w czerwcu). W ciągu kilku lat młodzież i członkowie Stowarzyszenia po kilka razy zwiedzili najciekawsze miejsca w Europie. Stowarzyszenie fundowało także stypendia, dla zdolnych uczniów LO, a także doposażało szkołę w pomoce naukowe.

salagimnastyczna2016rgySala gimnastyczna,
przy Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Lublińcu

Kolejną miłością druha Romana była siatkówka. Już w latach 70-tych, Roman Krupski, był zawodnikiem sekcji siatkowej "Sparty Lubliniec". Następnie przez lata grał i trenował w lublinieckiej drużynie TKKF Pedagog. W 1999r. powstało Społeczne Towarzystwo Siatkarskie "Victoria Lubliniec" którego został sekretarzem. Towarzystwo działa do dzisiaj kształcąc siatkarsko dzieci i młodzież (dziewczyny) z Lublińca. Jego największym sukcesem jest zakwalifikowanie się drużyny dziewcząt w 2011r do II ligi. Od 2012r. do 2015r. odbywał się w Lublińcu - Victoria Cup Memoriał Romka Krupskiego w piłce siatkowej.

memorial2016rfgt56

Druh Roman Krupski działał społecznie na wielu płaszczyznach, warto wspomnieć jeszcze o dwóch. W 1994r. powstał Społeczny Komitet Rozbudowy Zaplecza Socjalnego Klubu Sportowego "LKS Sparta Lubliniec", którego Roman Krupski był członkiem.

spartadzialnosc2016rg6
Roman Krupski, pierwszy po lewej
wśród członków Komitetu Rozbudowy Zaplecza Socjalnego
Klubu "Sparta Lubliniec"

W 1981r. wszedł w skład Społecznego Komitetu Odbudowy Zamku Lublinieckiego, który w 1997r. przekształcił się w Fundację "Zamek Lubliniecki". Dzięki jej staraniom zamek w Lublińcu w 2010r. został odrestaurowany.

zameklubliniec2016tgy

11 listopada 2011r, niespodziewanie umiera. Druh Roman Krupski został pochowany na cmentarzu komunalnym w Lublińcu.

 grobkrupski2016t

Opracowane na podstawie:
Wspomnienia - Roman Krupski
Wspomnienia - Elżbieta Krupska
Ziemia Lubliniecka nr 3/2012 - Roman Krupski - wspomnienia Henryk Czaj
Wspomnienia - Krzysztof Zbączyniak
Lubliniecki Pamiętnik Pedagogiczny - Mickiewiczowska Szkoła Średnia w Lublińcu w latach 1922-2002
XXX lat Ośrodka Wypoczynkowego Hufca ZHP Lubliniec Kokotek - monografia

Zdjęcia:
Zbiory Prywatne - Roman Krupski i Elżbieta Krupska
Archiwum Hufca ZHP Lubliniec
Lubliniecki Pamiętnik Pedagogiczny - Mickiewiczowska Szkoła Średnia w Lublińcu w latach 1922-2002
Zbiory Prywatne - Mariusz Gaczek
XXX lat Ośrodka Wypoczynkowego Hufca ZHP Lubliniec Kokotek - monografia