Historia Hufca Lubliniec

Harcerstwo to nie jest coś, co się umie, ale to jest coś czym się jest.

Historia Hufca Lubliniec

Walerian Krus

Walerian Krus urodził się 14 grudnia 1926r. w Kolonii Strzebińskiej. W 1932r. rozpoczął naukę w Szkole Powszechnej w Strzebiniu. Uczniowie tej szkoły uczęszczali do dwóch pierwszych klas - po dwa lata, a do klasy trzeciej - trzy, lub cztery.

stzrebinszkola2017ty
Szkoła w Strzebiniu (około 1914r)

We wrześniu 1937r. Walerian wstąpił do kolejowej II Drużyny Harcerzy im. księcia Józefa Poniatowskiego w Koszęcinie, założonej przez druha Alojzego Janeczka, w skład której wchodzili synowie kolejarzy z Koszęcina i Strzebinia.

12koszecindworzec2016
Poczekalnia klasy I na dworcu kolejowym w Koszęcinie
miejsce zbiórek drużyny

Rok później, w 1938r. wraz z całym zastępem - "Jastrzębi" został przeniesiony do nowo powstałej MDH im. Andrzeja Małkowskiego, działającej przy Szkole Powszechnej w Strzebiniu. Już w październiku, tegoż roku, na ręce druha Augustyna Ulfika złożył przyrzeczenie harcerskie.

kruswalerian2017tyhujik

Wiosną 1939r. wraz z drużyną wziął udział w Zlocie Hufca ZHP Lubliniec w Koszęcinie, a latem pełnił funkcję oboźnego na obozie stałym w Borowni koło Ćmielowa. W tym też roku ukończył Szkołę Powszechną.

12borowniastrzeb2017tgyh
Harcerze z Koszęcina i Strzebinia na obozie w Borowni w 1939r.

Po powrocie z obozu, wraz z starszymi harcerzami, angażuje się w tworzenie punktów obrony przeciw lotniczo-gazowej, sanitarnych i meldunkowo-łącznościowych.

Podczas okupacji pracował początkowo w Nadleśnictwie Koszęcin, a od 1943r. w Fabryce Papieru w Kaletach jako robotnik. Podczas kampani wrześniowej ojciec Augustyn - kolejarz, dostał się niewoli radzieckiej powstaniec śląski,

fabrykaklaety1943
Fabryka Papieru w Kaletach w okresie II wojny światowej

Po zakończeniu działań wojennych, 28 września 1945r. w odprawie rady reaktywowanej drużyny im. Tadeusza Kościuszki w Koszęcinie, pojawiła się młodzież ze Strzebinia, wśród której znalazł się Walerian Krus. Podczas spotkania zadecydowano o utworzeniu samodzielnej drużyny w Strzebiniu i już kilka dni później MDH im. Andrzeja Małkowskiego w Strzebiniu została reaktywowana, a jej drużynowym został właśnie Walerian Krus.

krusstyrzbin2016rt
Drużynowy Walerian Krus
ze swoimi harcerzami w górach w 1947r.

Wraz ze swoją drużyną, 28 kwietnia 1946r., bierze udział w organizowanym w Koszęcinie - Dniu Harcerza.

swjerzy2016rftkoszecin
Obchody Dnia Harcerza w Koszęcinie w 1946r.

Kilka dni później wraz ze swoimi harcerzami uczestniczy w uroczystej defiladzie z okazji 3 - Maja.

krus2017rty
Harcerze MDH im. Andrzeja Małkowskiego
podczas defilady z okazji 3 maja w 1946r.
z przodu maszeruje drużynowy - druh Walerian Krus

Latem 1946r. Walerian Krus pełni funkcję oboźnego na pierwszym stałym, obozie powojennym harcerzy z Koszęcina i Strzebinia w Hadrze.

12swjerzy2016rftkoszecinktsrHarcerze podczas obozu w Hadrze
drugi od lewej Stefan Goniwiecha,
następnie Walerian Krus i Alojzy Janeczek

Latem 1947r. Walerian Krus i Bonawentura Kobielski wraz z starszyzną z Koszęcina, organizują wspólne wycieczki i wędrówki po najbliżej okolicy poznając jej historię, piękno okolicy, a także sztukę ludową. Harcerze przemierzają, Szlak Lompy, Ligonia i Roździeńskiego, od Bruśka po Kochcice i od Woźnik po Zawadzkie.

12swjerzy2016rftkoszecinktsr56
Druh Walerian Krus, trzeci od lewej

Wraz ze swoimi starszymi kolegami: Bonawenturą Kobielskim, Augustynem Lachamnem, Robertem Plazą oraz we współpracy z kierownikiem Szkoły Podstawowej w Strzebiniu, panem Kazimierzem Ostrowskim zakładają Ludowy Zespół Sportowy "Victoria" Strzebiń. Równocześnie stając się, w pierwszych latach funkcjonowania zespołu, jego podstawowymi zawodnikami.

viktoriajaworzbo2018 
Drużyna LKS "Viktoria" Strzebiń
5 od lewej stoi Bonawentura Kobielski, za nim Walerian Krus

Na jesieni 1947r. druh Walerian Krus, przekazuje drużynę - druhowi Bonawenturze Kobielskiemu, w związku z powołaniem do czynnej służby wojskowej, którą odbywa do 1949r. w 35 Pułku Piechoty (LWP) stacjonującym w tym czasie Tarnowskich Górach.

Po powrocie z wojska uczy się w Technikum Kolejowym Ministerstwa Kolei w Maczkach (dla dorosłych), które ukończył w 1954r. jako technik dróg kolejowych. Następnie pracuje w Oddziale Drogowym PKP w Tarnowskich Górach.

Po Zjedzie Łódzkim, gdy harcerstwo zostaje ponownie reaktywowane, druh Walerian Krus organizuje Koło Przyjaciół Harcerstwa w Strzebiniu, w którym działa do roku 1960.

pismokrus1897 

W 1961r. rozpoczyna pracę w Zakładzie Remontowo-Budowlanym przy Bytomskim Zjednoczeniu Przemysłu Węglowego w Bytomiu.

W latach 1973-1988 pełnił społecznie funkcję radnego Gminnej Rady Narodowej w Koszęcinie. W 1986r. otrzymał Złoty Krzyż Zasługi.

waleriankrus2018

Walerian Krus zmarł 19 grudnia 1989r. i został pochowany na cmentarzu w Strzebiniu.

Opracowane na podstawie:
Wspomnienia - Janina Krus
Kronika I MDH im. Tadeusza Kościuszki w Koszęcinie
Józef Kochanek - Monografia Sołectwa Strzebiń


Zdjęcia:
Archiuwm prywatne - Janina Krus
Archiwum prywatne - Rodzina Goniwiecha
Kronika I MDH im. Tadeusza Kościuszki w Koszęcinie
Józef Kochanek - Monografia Sołectwa Strzebiń