Historia Hufca Lubliniec

Harcerstwo to nie jest coś, co się umie, ale to jest coś czym się jest.

Biografie Harcerskie

Józef Pilarczyk urodził się 25 czerwiec 1906r. w Zagórzu (ówcześnie powiat będziński), dzisiaj dzielnica Sosnowca.

W sierpniu 1932r. Józef Pilarczyk został mianowany kierownikiem Szkoły Powszechnej w Zielonej (obecnie dzielnica Kalet). Funkcję tą pełnił do 1935r.

pilarczyk zoef1935a
Józef Pilarczyk - wśród uczniów przed szkołą w Zielonej - 1935r.

W tym czasie aktywnie udziela się w tworzącym się w Kaletach - harcerstwie. Zakłada Gromadę Zuchową.  W kwietniu 1937r. otrzymuje stopień podharcmistrza. W latach 1938-1939 prowadzi w Hufcu Lubliniec Referat Drużyn Zuchowych, by wreszcie w 1939r. pełnić funkcję Komendanta Hufca Lubliniec.

pilarczykszkola2019tgrtgtt
Druh Józef Pilarczyk wśród nauczycieli Szkoły Powszechnej w Lublińcu
stoi czwarty od lewej strony

W latach 1937-1939 jest członkiem Kręgu Starszoharcerskiego im. księdza Konstantego Damrota. W 1938r. organizuje obóz harcerski Hufca w Zaleszczykach (obecnie Ukraina).

pilarczykchor1934chór2 
Druh Józef Pilarczyk wśród członków Kręgu Starszoharcerskiego
stoi drugi od lewej

Pasjonuje go nie tylko harcerstwo. Jest aktywnym członkiem Stowarzyszenia Śpiewaczego "Hejnał" działającego w Zielonej,

pilarczykchor1934chór234
Józef Pilarczyk - siedzi drugi od lewej
wśród członków Stowarzyszenia Śpiewaczego "Hejnał"

a także Stowarzyszenia Lubowników Akwariów i Terrariów i Pielęgnowania Pomników Natury "Agrion" w Chorzowie (od 1928r).

akwariumiterarium1935
Czasopismo Akwarjum i Terrarjum - 1935r.

W czasie wojny jako nauczyciel i do tego jeszcze działacz harcerski ukrywa się wraz z rodziną.

Po wojnie przeprowadza się do Katowic. Studiuje zaocznie ekonomię. Nie zapomina o swoich pasjach. Nadal działa w harcerstwie. Latem 1945r. zostaje kierownikiem wydziału WF - Komendy Chorągwi Śląsko-Dąbrowskiej (funkcję tą pełni do grudnia 1947r.). 15 września 1946r. otrzymuje stopień harcmistrza. Jak większość instruktorów przedwojennych w momencie przekształcenia ZHP w OHZHP odchodzi z organizacji.

Od tej pory większość czasu poświęca swojej drugiej pasji - rybom akwariowym. W latach 1955-1959 piastuje funkcję prezesa Koła Polskiego Związku Miłośników Akwarium w Chorzowie, od 1959 do 1967 funkcję prezes Zarządu Głównego PZMA.

tata 60a
Józef Pilarczyk (lata 60-te)

Jest także współzałożycielem czasopisma "Akwarium" (1959r.).

akwarium1959434
Pierwszy numer czasopisma "Akwarium",
którego współredaktorem i założycielem był Józef Pilarczyk

Za swoją działalność społeczną został odznaczony  Brązowym i Złotym Krzyżem Zasługi.

Aż do niespodziewanej śmierci, która ma miejsce 10 września 1968r. pracuje w Hucie "Kościuszko" w Chorzowie na stanowisku kierownika magazynów inwestycyjnych. Zostaje pochowany na cmentarzu w parafii Św. Jadwigi w Chorzowie.

pilarczykcemtarz2019tgt

Opracowane na podstawie:
Archiwum Hufca ZHP Lubliniec
Historia ruchu śpiewaczego w Kaletach - Rajnold Franke
Harcerstwo w Kaletach - Leszek G.Grabski
Początki szkolnictwa. Szkoły w Zielonej i Miotku - Edward Goszyk, Jacek Lubos
Akwarium nr 1 1959r., nr 6 1968r.
Wspomnienia - Mirosław Pilarczyk

Zdjęcia:
Archiwum Hufca ZHP Lubliniec
Historia ruchu śpiewaczego w Kaletach - Rajnold Franke
Początki szkolnictwa. Szkoły w Zielonej i Miotku - Edward Goszyk, Jacek Lubos
Akwarium nr 1 1959r., nr 6 1968r.